شاخص كل فرابورس   60.94    17,554    (۰۲/۲۵ ۱۸:۳۷) |    شاخص كل   5,595.38    1,189,596

آموزش