شاخص كل فرابورس   -302.99    17,900    (۱۱/۰۷ ۱۷:۳۸) |    شاخص كل   -20,749.13    1,215,034

آموزش