شاخص كل فرابورس   54.05    16,980    (۱۲/۱۲ ۱۹:۰۴) |    شاخص كل   4,636.00    1,186,277

آموزش