شاخص كل فرابورس   118.60    18,380    (۰۹/۱۱ ۱۱:۰۵) |    شاخص كل   7,433.88    1,473,409

اخبار