شاخص كل فرابورس   -131.54    20,247    (۰۷/۲۸ ۱۲:۳۰) |    شاخص كل   -13,126.00    1,436,371

اخبار