شاخص كل   -13,125.38    1,436,372    (۰۷/۲۸ ۱۳:۱۰) |    شاخص كل فرابورس   -131.54    20,247

جزئیات خبر