شاخص كل فرابورس   -131.54    20,247    (۰۷/۲۸ ۱۳:۰۵) |    شاخص كل   -13,125.13    1,436,372

جزئیات خبر