شاخص كل فرابورس   176.47    19,396    (۰۵/۰۶ ۱۸:۴۵) |    شاخص كل   1,595.38    1,316,505

جزئیات خبر