شاخص كل   1,595.38    1,316,505    (۰۵/۰۶ ۱۸:۳۹) |    شاخص كل فرابورس   176.47    19,396

جزئیات خبر