شاخص كل فرابورس   -248.85    21,997    (۰۶/۲۴ ۱۹:۰۹) |    شاخص كل   -8,749.88    1,488,213

جزئیات خبر