شاخص كل فرابورس   -28.37    19,181    (۰۹/۱۵ ۱۸:۱۰) |    شاخص كل   -849.13    1,342,354

جزئیات خبر