شاخص كل فرابورس   -131.54    20,247    (۰۷/۲۸ ۱۳:۰۰) |    شاخص كل   -13,125.00    1,436,372

جزئیات خبر