شاخص كل فرابورس   -131.54    20,247    (۰۷/۲۸ ۱۴:۱۰) |    شاخص كل   -13,125.50    1,436,372

جزئیات خبر