شاخص كل فرابورس   -294.40    16,676    (۰۸/۰۳ ۱۷:۱۵) |    شاخص كل   -38,305.63    1,374,049

اخبار