شاخص كل   11,991.13    1,180,656    (۰۴/۰۱ ۰۹:۵۵) |    شاخص كل فرابورس   43.32    17,363

اخبار