شاخص كل   4,636.00    1,186,277    (۱۲/۱۲ ۱۹:۰۳) |    شاخص كل فرابورس   54.05    16,980

اخبار