شاخص كل   5,595.38    1,189,596    (۰۲/۲۵ ۱۸:۳۷) |    شاخص كل فرابورس   60.94    17,554

اخبار