شاخص كل فرابورس   -302.98    17,900    (۱۱/۰۷ ۱۸:۱۸) |    شاخص كل   -20,750.00    1,215,033

اخباردر حال حاضر هیچ پستی وجود ندارد.