شاخص كل   -13,125.50    1,436,372    (۰۷/۲۸ ۱۴:۴۰) |    شاخص كل فرابورس   -131.54    20,247

اخباردر حال حاضر هیچ پستی وجود ندارد.