شاخص كل   -38,305.63    1,374,049    (۰۸/۰۳ ۱۷:۱۵) |    شاخص كل فرابورس   -294.40    16,676

اخبار