شاخص كل فرابورس   144.07    17,941    (۰۱/۲۴ ۱۸:۰۲) |    شاخص كل   18,398.38    1,244,557

اخبار