شاخص كل   -849.13    1,342,354    (۰۹/۱۵ ۱۸:۱۲) |    شاخص كل فرابورس   -28.37    19,181

اخبار