شاخص كل فرابورس   113.94    17,668    (۰۲/۲۶ ۱۷:۴۷) |    شاخص كل   -784.50    1,188,811

اخبارتحلیل تکنیکال پکرمان
تحلیل تکنیکال پکرمان