شاخص كل   -13,125.00    1,436,372    (۰۷/۲۸ ۱۲:۴۰) |    شاخص كل فرابورس   -131.54    20,247

اخبار