شاخص كل   -20,749.13    1,215,034    (۱۱/۰۷ ۱۷:۳۸) |    شاخص كل فرابورس   -302.99    17,900

اخبار