شاخص كل   18,398.38    1,244,557    (۰۱/۲۴ ۱۸:۰۳) |    شاخص كل فرابورس   144.07    17,941

اخبار