شاخص كل فرابورس   -28.37    19,181    (۰۹/۱۵ ۱۸:۱۰) |    شاخص كل   -849.13    1,342,354

هیات مدیره و مدیرعامل

مدیران شرکت

مرتضی صدیقیان کاشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سعید طالب
دانشجو دکترا
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
نادر اسدی نهاری
دکترای مدیریت مالی
مدیر عامل
سیدعلی میرتونی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
عضو هیئت مدیره
موظف
سعید خوشبختی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
علی اصغرزاده صادق
دانشجو دکترا
عضو هیئت مدیره
غیر موظف