شاخص كل   3,394.25    1,168,665    (۰۳/۳۱ ۱۸:۰۷) |    شاخص كل فرابورس   10.51    17,319

هیات مدیره و مدیرعامل

مدیران شرکت

آقای مرتضی صدیقیان کاشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
آقای سعید طالب
دانشجو دکترا
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
آقای علی اصغرزاده صادق
دانشجو دکترا
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای اصغر شریفیان
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
عضو هیئت مدیره
موظف
آقای محسن علامیر
کارشناسی مهندسی مواد
عضو هیئت مدیره
غیر موظف