شاخص كل   3,394.25    1,168,665    (۰۳/۳۱ ۱۸:۰۷) |    شاخص كل فرابورس   10.51    17,319

تحلیل تکنیکال