شاخص كل فرابورس   116.45    18,378    (۰۹/۱۱ ۱۱:۱۰) |    شاخص كل   6,619.13    1,472,595

تحلیل تکنیکال